page_banner

Partners

Partners

1. Wuhan Institute of Biological Products

2. Wuhan Yuanda Hongyuan Co., Ltd.

3. Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd.

4. Wuhan Shubang Pharmaceutical Co., Ltd.

5. Jianming Pharmaceutical Yekai Thai Medicine (Suizhou) Co., Ltd.

6. Hubei Fuxing Biological Technology Co., Ltd.

7. Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd.

8. Oriental Bodhi (Cambodia) International Co., Ltd.

9. Henan Tianning Pharmaceutical Co., Ltd.

10. Huayang (Enshi) Pharmaceutical Co., Ltd.

11 Hubei Sian Pharmaceutical Co., Ltd.

12 Jingzhou Haicheng Chemical Co., Ltd.

13. Hunan Hongtai Chinese Medicine Pieces Co., Ltd.

14. Wuhan Hengxinyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

15. Hubei Nuoshengyuan Biological Technology Co., Ltd.

16. Hubei Future Home Science and Technology Agriculture Co., Ltd. 

17. Hubei Shencheng Life Science Co., Ltd.

18. Hubei Xinzong virus Disease Engineering Technology Co., Ltd.